Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-418/06

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet sprejel letno poročilo za leto 2005. Presežena 1 mlrd EUR čistih prihodkov od prodaje in nadaljevanje rasti, kljub še vedno neugodnim tržnim pogojem

Obvestilo o 28. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 11.4.2006 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje,d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2005 in potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2005. Poslovanje je ocenil kot uspešno, saj je bil dosežen rekordni obseg prihodkov in čistega poslovnega izida Skupine Gorenje. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Poročilo Nadzornega sveta družbe, povzetek letnega poročila za leto 2005 in celotno letno poročilo je danes objavljeno v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 11. 4. 2006