Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QAR-6/06

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2006 uspešno in v skladu z načrtom; pogoji na prodajnih in nabavnih trgih še vedno izjemno zahtevni. Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 29. seji 12.5.2006.

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2006

V prvih treh mesecih leta 2006 je Skupina Gorenje ( v skladu z MSRP) ustvarila 55,3 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 2,4% več kot v enakem obdobju leta 2005 (54 mlrd SIT) in predstavlja 23% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2006. Čisti prihodki od prodaje prvega četrtletja leta 2006 niso popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta zaradi odprodaje družb Hyundai v mesecu juliju leta 2005. Z upoštevanjem primerljivih podatkov so doseženi čisti prihodki od prodaje višji za 3.732,9 mio SIT ali 7,2 %.
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo Skupine Gorenje predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 4,4 mlrd SIT, kar je za 5,6 % več kot v enakem obdobju leta 2005 in predstavlja 22 % načrtovanega za leto 2006.
Poslovni izid iz rednega delovanja Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 1,3 mlrd SIT, in je za 3,1 % nižji od celotnega poslovnega izida primerljivega obdobja in dosega 21 % načrtovanega za leto 2006.
Konsolidirani čisti poslovni izid v višini 1.045 mio SIT presega vrednost primerljivega obdobja lani (1.027 mio SIT) za 1,8 % in dosega 20 % načrtovanega za leto 2006.


Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - marec 2006 ustvarila 37 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 4,1 % več kot v enakem obdobju leta 2005 (35,6 mlrd SIT) in predstavlja 22% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2006.
Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 857 mio SIT, kar je za 5,8% manj kot v enakem obdobju leta 2005 (909 mio SIT) in predstavlja 29% letnega načrtovanega poslovnega izida iz rednega delovanja. V skladu z določili MSRP, je družba ustvarila 1,2 mlrd SIT celotnega poslovnega izida, kar je za 38,4% več glede na enako obdobje 2005.
Čisti poslovni izid družbe je v opazovanem obdobju znašal 817 mio SIT, kar je za 2% več kot v enakem obdobju leta 2005 (804 mio SIT) in predstavlja 33% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida. Čisti poslovni izid v skladu z MSRP je znašal 1.048 mio SIT in je bil v primerjavi z enakim lanskim obdobjem (801 mio SIT) višji za 31%.

Pogoji poslovanja se po ocenah analitikov tudi v letu 2006 ne bodo bistveno izboljšali. Največjo negotovost še vedno predstavljajo cene strateških surovin, ki se dražijo tudi v letu 2006, predvsem jeklene pločevine, drugih kovin, plastičnih mas in komponent, izdelanih iz teh surovin ter uveljavitev direktive o reciklaži elektronske in električne opreme (OEEO), ki je v Sloveniji pričela veljati v avgustu 2005.

Negativne vplive na pričakovane rezultate poslovanja bomo v letu 2006 nevtralizirali z optimiranjem porabe ter iskanjem cenejših alternativ nabavnih virov, s selektivnim dvigovanjem cen izdelkov gospodinjskih aparatov in izboljševanjem njihove prodajne strukture ter s stroškovno racionalizacijo na vseh področjih delovanja. Poseben poudarek bo namenjen učinkovitemu uvajanju novih izdelkov na tržišča ter postavitvi nove tovarne hladilno-zamrzovalnih aparatov v Srbiji, kjer naj bi začeli s proizvodnjo v mesecu oktobru letos. Uprava bo nadaljevala tudi z izvajanjem vseh ostalih poslovnih aktivnosti, s katerimi bo zagotovila izpolnjevanje načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2006.

V nerevidiranem poročilu o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - marec 2006 so prikazani tudi računovodski izkazi krovne družbe Gorenje, d.d., v skladu z MSRP za isto obdobje.

Poročilo bo po javni objavi objavljeno na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 12. 5. 2006

Pripeti dokumenti: Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje, januar-marec 2006