Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AUU-13/07

GORENJE, d.d., Velenje

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2006

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 27.02.2007 na svoji 8. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2006 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 27. 2. 2007

Pripeti dokumenti: Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d., za leto 2006