Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-296/07

GORENJE, d.d., Velenje

Odločba Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 19. marec 2007 - Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in ob smiselni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku sprejel naslednjo odločbo:

Urad priglašeni koncentraciji družb GORENJE, gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje, in SUROVINA, družba za predelavo odpadkov, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki je nastala s pridobitvijo lastništva nad delom podjetja Surovine, ne nasprotuje in izjavlja, da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

Sporočilo za javnost bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.gorenje.com.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 19. 3. 2007