Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-17/07

GORENJE, d.d., Velenje

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2007

Poslovanje Gorenja v prvem polletju leta 2007 uspešno in v skladu z načrtom; visoka rast prodaje, a hkrati izjemno visoka rast surovin in materialov. Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 12. seji 23.8.2007.

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 12. seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje in ga sprejel. Poslovanje je ocenil kot dobro, še posebej glede na razmere na trgih.

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 23. 8. 2007

Pripeti dokumenti: Sporočilo uprave družbe Gorenje, d.d., Polletno poročilo 2007