Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1386/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo v zvezi s 573. členom ZTFI

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d.d., Partizanska 12, Velenje, obvešča javnost, da je dne 12.10.2007 prejela od družbe KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 206, Ljubljana, obvestilo ter dne 15.10.2007 popravek tega obvestila v zvezi s 573. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, v nadaljevanju ZTFI).

Iz popravka obvestila je razvidno, da je po stanju na dan 5.10.2007:

- Vzajemni sklad KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, imetnik 595.589 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 4,88 % vseh izdanih delnic;
- Investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d.d., imetnica 275.505 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 2,26 % vseh izdanih delnic;
- Vzajemni sklad KD Balkan, delniški vzajemni sklad, imetnik 77.680 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 0,64 % vseh izdanih delnic;
- Vzajemni sklad KD Rastko, delniški vzajemni sklad, imetnik 272.548 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 2,23 % vseh izdanih delnic;
- Vzajemni sklad KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, imetnik 4.435 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 0,04 % vseh izdanih delnic;
- Vzajemni sklad KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad, imetnik 1.014 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 0,01 % vseh izdanih delnic;

Skupaj so vsi zgoraj navedeni investicijski skladi imetniki 1.226.771 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 10,06 - odstotno udeležbo v osnovnem kapitalu izdajatelja Gorenje, d.d., oziroma več kot desetodstotni delež glasovalnih pravic.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 16. 10. 2007