Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM1-30/08

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 12. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 11. junija 2008 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh gorenje.com.

Udeležba na skupščini

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 9.6.2008 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 9.6.2008.

Sklic 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Nadzorni svet
Predsednik
dr. Jože Zagožen

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac

 

Datum: 6. 5. 2008

Pripeti dokumenti: Sklic 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., Predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi