Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-976/10

GORENJE, d.d., Velenje

Pričetek postopka likvidacije družbe Gorenje Tiki

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom z opr. št. Srg 2010/27477 z dne 4.8.2010 sklenilo, da družba Gorenje Tiki, d.o.o., prične s postopkom svoje likvidacije oziroma s prenehanjem družbe. Firma družbe se sedaj glasi Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, skrajšana firma pa Gorenje Tiki, d.o.o. – v likvidaciji. Likvidacijski upravitelj družbe bo Dušan Goršek, dosedanji direktor.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 09.08.2010