Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-33/16

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta in objava revidiranega letnega poročila skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. ter 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sprejeto revidirano letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2015. Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je revidirano letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2015 sprejel na današnji seji dne 18. 4. 2016.

Nadzorni svet je danes tako med ostalimi sklepi sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila in potrdil predloge sklepov za skupščino družbe. V tem okviru je nadzorni svet tudi letos podprl predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička družbe, saj skupina SIJ še naprej ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 34,3 milijonov evrov, pri čemer uprava in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da se del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 5,8 milijonov evrov uporabi za izplačilo dividend. Druge ugotovitve ob objavljenih revidiranih rezultatih poslovanja skupine SIJ v letu 2015 se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za leto 2015 in informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/, kjer bodo na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 18.04.2016