Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-376/16

DUTB, d. d.

Poročanje državnemu zboru

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z določili 15. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti banki (v nadaljevanju: ZUKSB), je DUTB 31. 5. 2016 posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije Poročilo o poslovanju za leto 2015.

Po zaključenem prenosu sredstev iz bank, ki so bile podvržene ukrepom za krepitev stabilnosti, in končanem vzpostavljanju organizacije v letu 2014, se je DUTB v letu 2015 osredotočila na upravljanje nanjo prenesenih sredstev. Ustvarjeni prilivi iz upravljanja teh sredstev so leta 2015 znašali 356,2 milijona EUR, kar predstavlja 22,0 % vrednosti prenesenih sredstev in tako znatno presega določbo ZUKSB o letnih prilivih v višini vsaj 10 % ocenjene vrednosti prenesenih sredstev. Od ustanovitve je tako DUTB ustvarila 493,5 milijona EUR prilivov, kar je skoraj tretjina vrednosti vseh prenesenih sredstev.

Osnovna dejavnost DUTB je upravljanje z nedonosnimi sredstvi, med katerimi prevladujejo nedonosna posojila. Tako morajo za dobičkonosno poslovanje realizirani kapitalski dobički in prihodki iz prevrednotenja presegati stroške poslovanja in finančne odhodke. V letu 2015 je DUTB po nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazih zabeležila 8,3 milijona EUR izgube in s tem ni dosegla zahteve o 8 % donosnosti kapitala iz Smernic za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Izguba je posledica dejstva, da prihodki iz prevrednotenja sredstev niso bili dovolj visoki, da bi pokrili finančne odhodke in stroške poslovanja, kljub pozitivnemu rezultatu iz transakcij. Medtem ko so bili realizirani prilivi večinoma v skladu s pričakovanji, je glavni razlog za razliko v primerjavi s predhodnimi vrednotenji v nižji in bolj časovno oddaljeni oceni denarnih tokov iz preostalega portfelja v prihodnosti, ki so posledica ekonomskih ter drugih povezanih razlogov in iz tega izhajajočega pogleda potencialnih investitorjev.

Navkljub izgubi in zmanjšanju kapitala v letu 2015, je ta še vedno 20 % višji od začetne vrednosti kapitala, zmanjšanega za vračila kapitala lastniku po prenosu sredstev iz štirih državnih bank.  Tako ekonomska dobičkonosnost kapitala (EROE), ki v izračunu upošteva tudi vračila kapitala lastniku in zato bolj primerno in celovito meri uspešnost DUTB, v povprečju znaša 11,4 % za vsako od dveh let delovanja DUTB.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

 

                                                                                                                      DUTB

Datum: 31.05.2016