Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-313/19

ABANKA d.d., Ljubljana

XL. skupščina Abanke d.d.

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

 

XL. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 16. maja 2019, ob 15.00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe XL. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik:                         Tomaž Marinček

2. podpredsednik:                   Matevž Zgaga

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

 

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2018 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2018, ter s poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31. 12. 2018 znaša 88.208.003,31 evrov. Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička v višini 66.736.886,53 evrov razdeli delničarju kot izplačilo dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 21.471.116,80 evrov pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Dividende se izplačajo dne 23. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 22. 5. 2019.

Predlog sklepa št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

Predlog sklepa št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

 

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

 

4. Soglasje k sklenitvi darilne pogodbe

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina banke soglaša, da Abanka d.d. kot darovalka in Narodna galerija kot obdarjenka skleneta darilno pogodbo, s katero darovalka podari obdarjenki umetniška dela iz svoje zbirke v skupni knjigovodski vrednosti na dan 31. 3. 2019 EUR 215.945,28.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

---------------------------------

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

Abanka d.d.
Uprava banke

mag. Jože Lenič
predsednik uprave

Matej Golob Matzele
član uprave

mag. Matevž Slapničar
član uprave
Datum: 14.05.2019
Pripeti dokumenti:  XL. skupščina Abanke d.d.