Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-335/03

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana Uprave v kapitalu družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V dneh 15.7.2003 in 16.7.2003 je član Uprave ANDREJ VIZJAK , ki nastopi mandat dne 18.7.2003, na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom vrednim 10.066.300 SIT pridobil 2500 delnic Gorenja, d.d. z oznako GRVG. Po sklenjenem poslu njegov delež v kapitalu družbe znaša 0,02 %.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 17. 7. 2003