Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-47/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet Luke Koper, d.d. potrdil poslovni načrt za leto 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet delniške družbe Luka Koper, d.d., je na 9. redni seji, dne 20. januarja 2006, potrdil poslovni načrt za leto 2006.
V letu 2006 pričakujemo nadaljevanje pozitivnih trendov v mednarodni trgovinski menjavi in ustrezne učinke na severnojadranski transportni smeri. Tako v tem letu načrtujemo 13,1 milijona ton skupnega pretovora, kar bo za 1% več kot v letu 2005. Naš cilj je povečevanje obsega poslovanja zlasti pri pretovoru kontejnerjev, avtomobilov in generalnih tovorov. Posebna pozornost bo namenjena optimalnemu izkoriščanju pretovornih in skladiščnih zmogljivosti. Posebej skrbno bomo razvijali odnose z drugimi logističnimi ponudniki, ki dopolnjujejo in zaokrožujejo našo ponudbo ter pripomorejo k celovitosti transportne poti preko Kopra.
Prihodki od prodaje storitev v višini 20,8 milijarde tolarjev bodo za 3% višji kot v letu 2005. Načrtovan je dobiček iz poslovanja 3,5 milijarde tolarjev in celotni dobiček pred obdavčitvijo 4,4 milijarde tolarjev.
Skupno bomo za naložbe v opremo in objekte namenili 6,2 milijardi tolarjev. Med temi bodo najpomembnejše investicije v izgradnjo skladiščnih objektov za generalne tovore in v mehanizacijo za pretovor kontejnerjev, sipkih in razsutih tovorov. V strukturi naložb predstavljajo pomemben delež tudi vlaganja za preprečevanje in zmanjševanje neugodnih vplivov na okolje (protiprašni sistem prhanja na deponiji za premog, tehnološke rešitve za pretovarjanje sipkih tovorov, ureditev meteornih vod).
Sporočilo je objavljeno na spletni strani www.luka-kp.si od 23.1. 2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 23. 1. 2006