Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-238/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o preteklem in prihodnjem poslovanju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta družbe Luka Koper, .d.d. so na 10. redni seji dne 6. marca 2006 obravnavali letno poročilo za leto 2005 ter strategijo družbe za obdobje do leta 2015.
Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo. Ob tem je ugotovil, da je bilo poslovanje delniške družbe Luke Koper in celotne Skupine v letu 2005 uspešno. Leto 2005 je bilo zaključeno z novim rekordom letnega pretovora, ki je dosegel 13 milijonov ton. kar je odraz uspešnega poslovanja na področjih vseh blagovnih skupin.
Povečanju fizičnega prometa ustrezajo povečani poslovni prihodki, ki so dosegli 20,69 milijarde SIT, to je 10 odstotkov več kot načrtovani in 24 odstotkov več kot v letu 2004. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 3,9 milijarde tolarjev, kar je za 18 odstotkov več od načrtovanega in 167 odstotkov več kot leta 2004. To je prineslo 4,189 milijarde tolarjev čistega poslovnega izida.
Donosnost kapitala je bila lani 6,8 odstotna. V vsem letu 2005 je bilo z delnico LKPG opravljenih 3.776 poslov, pri katerih je lastništvo zamenjalo 512.589 delnic oziroma 7,18 odstotkov vseh navadnih delnic v borzni kotaciji. Povprečni ponderiran enotni tečaj je bil v letu 2005 7.664,76 tolarja, kar je za 3,78 odstotkov manj kot v letu 2004.
Za naložbe v tehnološko posodabljanje opreme in naprav ter povečanje zmogljivosti in razvoj pristaniške infrastrukture je družba v letu 2005 namenila 4,3 milijarde SIT. Osnovno vodilo pri investiranju je bilo povečanje učinkovitosti, zmanjševanje porabe energije in spoštovanje ekoloških standardov.
Nadzorni svet je potrdil strategijo razvoja družbe do leta 2015. Temeljna vizija Luke Koper d.d. je: postati vodilni pristaniški in logistični sistem za države srednje Evrope.
Ključne razvojne usmeritve bodo: ureditev razmerij z državo in lokalno skupnostjo, izkoriščanje in izgradnja zmogljivosti ob upoštevanju poslovne upravičenosti in okoljske sprejemljivosti ter izboljšanje strukture storitev z aktivnim trženjem.
V strategiji je predvideno, da se bo v naslednjem desetletju povečal skupni pretovor za blizu 40 odstotkov ter dosegel 18 milijonov ton. Pospešeno se bo povečeval pretovor avtomobilov in kontejnerjev, konstantna pa bo rast generalnih tovorov.
Uspešno poslovanje se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Ladijski pretovor v prvih dveh mesecih je znašal 2,5 milijona ton, kar je 16 odstotkov nad načrtovanimi količinami in za tretjino več kot v prvih dveh mesecih leta 2005. Prihodki iz poslovanja so dosegli 3,7 milijarde SIT in so tako presegli načrtovane za 6 odstotkov, glede na isto obdobje leta 2005 pa so večji kar za 25 odstotkov.

Sporočilo bo od 7.3. 2006 dalje objavljeno na spletni strani Luke Koper, .d.d., www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 7. 3. 2006