Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM1-89/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) ter Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper, d. d. sklicuje uprava družbe, uprava družbe sklicuje 12. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v torek, 22. avgusta 2006 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper

Dnevni red s predlogi sklepov

 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
  Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

 2. Izvolitev delovnih teles skupščine
  Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Mirka Pavšiča, za preštevalki glasov Dorjano Sabadin in Lidijo Petrinja ter ugotovi prisotnost notarke, Nade Kumar.

 3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2005 in poročila nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila
  Predlog sklepa: Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila.

 4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
  Predlogi sklepov:
  4.1. Bilančni dobiček za leto 2005, ki znaša 5.988,243.661,49 SIT se uporabi tako, da se nameni
  - 2.308,196.151,14 SIT za razdelitev delničarjem, od tega: 1.856,400.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam, 173,767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam in 278,028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam. Za razdelitev delničarjem se uporabi del bilančnega dobička, oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala iz let 2000 in 2002;
  - 2.000,000.000,00 SIT za druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 1.585,557.105,59 SIT in 414,442.894,41 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2005;
  - 1.680,047.510,35 SIT za prenos v naslednje leto.
  Bruto dividenda na navadno delnico znaša 260,00 SIT, bruto dividenda na prednostno delnico pa skupaj 65,86 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 30. 9. 2006.

  4.2. Skupščina ne podeli razrešnice za leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo do 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki opravljal to funkcijo do 7. 7. 2005.

  4.3. Skupščina podeli razrešnico za leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo od 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki opravljal to funkcijo od 7. 7. 2005.

 5. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z evrom, pooblastilo nadzornemu svetu ter spremembe in dopolnitve statuta
  Predlogi sklepov:
  Osnovni kapital družbe, ki znaša 14.000,000.000 SIT in je razdeljen na 7,140.000 delnic razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT in na 6,860.000 delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT, se na novo razdeli v kosovne delnice.
  Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da na mesto ene delnice razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena kosovna delnica razreda navadnih delnic in na mesto ene delnice razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena kosovna delnica razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 14.000,000.000 SIT, na novo razdeljen na 7,140.000 kosovnih delnic razreda navadnih delnic in na 6,860.000 kosovnih delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico.
  Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga določa predpis Evropske skupnosti in s tem uskladi statut.

 6. Spremembe statuta
  Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu.

 7. Poslovna strategija Luke Koper, d. d. do leta 2015
  Predlog sklepa: Skupščina da soglasje k Poslovni strategiji Luke Koper, d. d. do leta 2015 v predloženem besedilu.

 8. Določitev višine plačil predsedniku in članom nadzornega sveta
  Predlog sklepa: Letno plačilo za opravljanje funkcije se za predsednika nadzornega sveta določi v znesku 18.000 EUR, za vsakega člana nadzornega sveta pa v znesku 12.000 EUR.
  Letna plačila se izplačujejo mesečno po 1/12 določenega zneska in sicer v tolarjih do dneva uvedbe evra.

 9. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2006
  Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2006 revizijsko družbo Deloitte&Touche revizija, d. o. o., Dunajska 9, Ljubljana.

 10. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)
  Predlog sklepa: Letno poročilo Luke Koper, d. d. se od 1. 1. 2006 pripravlja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).


Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za 2005, poročilom nadzornega sveta ter spremembo statuta in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva sklica skupščine do dneva seje skupščine in na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda in sicer na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana dne 19. 8. 2006 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Ponovno zasedanje skupščine

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 22. 8. 2006 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

Uprava družbe

 

Datum: 20. 7. 2006