Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1013/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Gradivo za 12. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Luka Koper, d.d. je 21. julija 2006 objavila sklic 12. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v torek, 22. avgusta 2006, v sejni dvorani Luka Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, v časnikih Delo in Primorske novice ter na spletni strani Luke Koper www.luka-kp.si.

Gradivo za 12. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d. je zainteresirani javnosti na razpolago na spletni strani družbe Luka Koper www.luka-kp.si ter v priponkah te objave.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 21. 7. 2006

Pripeti dokumenti: Točka 3 - Letno poročilo za poslovno leto 2005, Točka 3 - Poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila 2005, Točka 4 - Uporaba bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Točka 5 - Uvedba kosovnih delnic, Točka 6 - Spremembe statuta, Točka 7 - Poslovna strategija Luke Koper,d.d. do leta 2015, Točka 8 - Določitev višine plačil predsedniku in članom nadzornega sveta, Točka 9 - Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2006, Točka 10 - Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)