Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1039/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Dopolnitev dnevnega reda 12. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, je na podlagi 13. člena Statuta družbe sklicala 12. skupščino družbe v torek, 22. avgusta 2006 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne 21. 7. 2006 v Razglasnem delu v Uradnega lista RS, št. 76-77/2006.
Uprava družbe objavlja, na podlagi podane zahteve delničarja Republika Slovenija z dne 21. 7. 2006 za dopolnitev dnevnega reda 12. skupščine, ki jo je družba prejela 24. 7. 2006, razširitev dnevnega reda 12. seje skupščine družbe Luka Koper, d. d. tako, da se za 10. točko dnevnega reda uvrsti 11. točka dnevnega reda in sicer:
Določitev višine sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta
Predlog sklepa: Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 35 % povprečne mesečne plače delniške družbe, vendar največ v višini 80.000 SIT bruto, članom nadzornega sveta pa sejnina v višini 25 % povprečne mesečne plače delniške družbe, vendar največ v višini 57.140 SIT bruto.
Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta. V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
Sejnina se lahko poveča skladno s 5. in 6. točko sklepa Vlade RS št. 113-05/2001-7 z dne 11. oktober 2001.
Zneski izračunanih sejnin po tem sklepu predstavljajo bruto zneske sejnin in se izplačujejo po opravljeni seji (redni, izredni ali korespondenčni) .

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 27. 7. 2006