Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM2-9/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 21.7.2006.

Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja nasprotni predlog delničarja Dnevnik, Časopisna družba, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana k 6. točki dnevnega reda 12. skupščine družbe, ki bo v torek, 22. avgusta 2006 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper, sklic skupščine je bil objavljen dne 21. 7. 2006 v Razglasnem delu v Uradnega lista RS, št. 76-77/2006, kot sledi:
Točka 6 dnevnega reda - predlog sprememb Statuta Luke Koper, d.d., Koper
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Luke Koper, d.d., Koper sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Luke Koper, d.d., Koper v besedilu, ki je sestavni del tega sklepa, kot sta ga predlagala sklicatelja skupščine, s tem, da se predlog sklicateljev spremeni in dopolni s spodaj navedenimi spremembami člena 44. Statuta družbe:
»Obveščanje delničarjev«
2. odstavek 44. člena
»Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter v javnem glasilu »Dnevnik« ali v katerem drugem javnem glasilu, ki ga določi nadzorni svet. V objavi sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti objavljen kraj, kjer je dostopno letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se na skupščini odloča o spremembi statuta družbe, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.«
Preostalo besedilo ostane enako kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet.
Utemeljitev predloga:
Predlog spremembe glasila, v katerem se objavljajo podatki in sporočila, pomembni za družbo in delničarje, utemeljujemo z razmerami na področju slovenskega dnevnega časopisja. V zadnjih letih oblikovana konkurenca na trgu storitev objav ponuja bolj gospodarno možnost obveščanja delničarjev, ob neprimerno višji stroškovni učinkovitosti storitev objave podatkov in sporočil pa tudi večjo zanesljivost pri izvedbi, s čimer se zmanjšuje možnost težav, povezanih z nepravilnostmi pri obveščanju (npr. zaradi zamude oz. neobjave obvestila na želeni datum).
Časnik Dnevnik je dnevni časopis, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, s čimer je izpolnjena zahteva 11. člena ZGD-1, s svojim dosegom in branostjo v populaciji ustreza vsem merilom ustrezne obveščenosti kar najširše slovenske javnosti, s korektno in pravočasno izvedbo naročil sta bili v preteklosti že izkazani usposobljenost in sposobnost kakovostne izvedbe, cena storitev obveščanja pa je v Dnevniku občutno nižja kot v časniku Delo.
Predlagana spremembe statutarnega določila o dnevnem časopisu, v katerem družba objavlja podatke in sporočila, pomembne za družbo in delničarje, torej družbi omogoča racionalizacijo poslovanja, saj zmanjšuje možnost napak v zakonsko določenih postopkih obveščanja delničarjev in javnosti, in hkrati zagotavlja bolj gospodarno porabo sredstev, ki jih družba namenja za storitve objav v slovenskem dnevnem časopisju.
Stališče uprave je, da je nasprotni predlog delničarja neutemeljen, ker drugi odstavek 44. člena Statuta družbe primerno ureja način objave.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 4. 8. 2006