Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AGM3-78/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe sprejete na drugem sklicu 12. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki je bila v torek, 22.8.2006, ob 14. uri v sejni dvorani Luka Koper Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Sprejeti sklepi skupščine

 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
  Na skupščini je bilo navzočega 78% osnovnega kapitala družbe.
  Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 48,25%.


 2. Izvolitev delovnih teles skupščine
  Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Mirka Pavšiča, za preštevalki glasov Dorjano Sabadin in Lidijo Petrinja ter ugotovi prisotnost notarke, Nade Kumar.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.069.518 navadnih delnic, kar pomeni 100,00% oddanih glasov oz. 57,00% od vseh navadnih delnic družbe.

 3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2005 in poročila nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila
  Predlog sklepa: Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.069.518 navadnih delnic, kar pomeni 100,00% oddanih glasov oz. 57,00% od vseh navadnih delnic družbe.

 4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
  Predlog sklepa:
  4.1. Bilančni dobiček za leto 2005, ki znaša 5.988,243.661,49 SIT se uporabi tako, da se nameni
  - 2.308,196.151,14 SIT za razdelitev delničarjem, od tega: 1.856,400.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam, 173,767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam in 278,028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam. Za razdelitev delničarjem se uporabi del bilančnega dobička, oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala iz let 2000 in 2002;
  - 2.000,000.000,00 SIT za druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 1.585,557.105,59 SIT in 414,442.894,41 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2005;
  - 1.680,047.510,35 SIT za prenos v naslednje leto.

  Bruto dividenda na navadno delnico znaša 260,00 SIT, bruto dividenda na prednostno delnico pa skupaj 65,86 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 30. 9. 2006.

  Sklep 4.1. je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.565.932 navadnih delnic, kar pomeni 87,64% od na skupščini oddanih glasov oz. 49,94% od vseh navadnih delnic družbe.

  4.2. Skupščina ne podeli razrešnice za leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo do 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki opravljal to funkcijo do 7. 7. 2005.

  Sklep 4.2. je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.093.190 navadnih delnic, kar pomeni 98,29% od na skupščini oddanih glasov oz. 43,32% od vseh navadnih delnic družbe.

  Na sprejeti sklep 4.2. je bila napovedana izpodbojna tožba.

  4.3. Skupščina podeli razrešnico za leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo od 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki opravljal to funkcijo od 7. 7. 2005.

  Sklep 4.3. je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.520.886 navadnih delnic, kar pomeni 99,97% od na skupščini oddanih glasov oz. 49,31% od vseh navadnih delnic.

  Na sprejeti sklep 4.3. je bila napovedana izpodbojna tožba.

 5. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z evrom, pooblastilo nadzornemu svetu ter spremembe in dopolnitve statuta
  Predlog sklepa:
  Osnovni kapital družbe, ki znaša 14.000,000.000 SIT in je razdeljen na 7,140.000 delnic razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT in na 6,860.000 delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT, se na novo razdeli v kosovne delnice.
  Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da na mesto ene delnice razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena kosovna delnica razreda navadnih delnic in na mesto ene delnice razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi ena kosovna delnica razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 14.000,000.000 SIT, na novo razdeljen na 7,140.000 kosovnih delnic razreda navadnih delnic in na 6,860.000 kosovnih delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico.
  Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga določa predpis Evropske skupnosti in s tem uskladi statut.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.847.670 vseh delnic, kar pomeni 100,00% oddanih glasov oz. 77,48% od vseh delnic družbe.

 6. Spremembe statuta
  Predlog sklepa: Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta:

  5. člen se spremeni tako, da glasi:
  Osnovni kapital družbe je 14.000.000.000 SIT (štirinajst milijard 00/100 tolarjev). Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.140.000 (sedem milijonov sto štirideset tisoč) delnic razreda navadnih kosovnih delnic in na 6.860.000 (šest milijonov osemsto šestdeset tisoč) delnic razreda prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico.

  8. člen se spremeni tako, da glasi:
  Prednostnim participativnim kosovnim delnicam z omejeno glasovalno pravico pripada dividenda, ki je sestavljena iz fiksnega in gibljivega dela.

  Fiksni del dividende za vsako tekoče leto znaša 1 (en) % od prevrednotovanega osnovnega kapitala, ki je pripadal prednostnim participativnim delnicam na dan 31. 12. 2005.
  Gibljivi del dividende se izračuna na osnovi razmerja med delom bilančnega dobička za dividende in celotnim prevrednotovanim osnovnim kapitalom na dan 31. 12. 2005, kot je s tem statutom določeno v naslednji razpredelnici:

  Del bilančnega dobička za dividende na celotni prevredn. osnovni kapital na dan 31. 12. 2005 (v %) - stolpec 1
  Gibljivi del dividende na prevredn. osnovni kapital. na dan 31. 12. 2005, ki pripada prednostnim participativnim kosovnim delnicam (v %) - stolpec 2

  nad 1-2 0,10
  nad 2-3 0,30
  nad 3-4 0,65
  nad 4-5 0,95
  nad 5-6 1,25
  nad 6-7 1,60
  nad 7-8 1,95
  nad 8-9 2,65
  nad 9 - 10 3,35
  nad 10 -11 4,15
  nad 11 -12 5,15
  nad 12 -13 6,15
  nad 13 - 14 7,45
  nad 14 - 15 8,80
  nad 15 - 16 10,15
  nad 16 -17 11,35
  nad 17 - 18 12,60
  nad 18 -19 14,17
  nad 19 -20 15,32

  16. člen, prvi odstavek se spremeni tako, da glasi:
  Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa (5. člen, 8. člen in 16. člen, prvi odstavek) je glasovalo 10.848.284 vseh delnic, kar pomeni 100,00% na skupščini oddanih glasov oz. 77,49% od vseh delnic družbe.

  52. člen se črta

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa (5. člen, 8. člen in 16. člen, prvi odstavek) je glasovalo 10.848.284 vseh delnic, kar pomeni 100,00% na skupščini oddanih glasov oz. 77,49% od vseh delnic družbe.


  Delničar Dnevnik d.d. je pred skupščino spremenil objavljen nasprotni predlog 44. člena Statuta tako kot izhaja iz sprejetega sklepa:

  44. člen se spremeni tako, da se glasi:
  Uprava objavlja podatke in poročila, ki so pomembna za delničarje v Uradnem listu, glasilu z visoko naklado in v drugih sredstvih javnega obveščanja, ki jih po z zakonom določenem postopku in na predlog uprave določi nadzorni svet.

  Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter v javnem glasilu, ki ga po z zakonom določenem postopku in na predlog uprave določi nadzorni svet. V objavi sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti objavljen kraj, kjer je dostopno letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se na skupščini odloča o spremembi statuta družbe, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

  Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu znaša najmanj 5%, mora družba obveščati o pomembnejših sklepih skupščine in nadzornega sveta tudi pisno, priporočeno s povratnico.

  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.848.173 vseh delnic, kar pomeni 99,999% na skupščini oddanih glasov oz. 77,49% od vseh delnic družbe.

 7. Poslovna strategija Luke Koper, d. d. do leta 2015
  Predlagani sklep: Skupščina da soglasje k Poslovni strategiji Luke Koper, d. d. do leta 2015 v predloženem besedilu.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.848.285 vseh delnic, kar pomeni 100,00% na skupščini oddanih glasov oz. 77,49% od vseh delnic družbe.

 8. Določitev višine plačil predsedniku in članom nadzornega sveta
  Predlagani sklep: Letno plačilo za opravljanje funkcije se za predsednika nadzornega sveta določi v znesku 18.000 EUR, za vsakega člana nadzornega sveta pa v znesku 12.000 EUR.
  Letna plačila se izplačujejo mesečno po 1/12 določenega zneska in sicer v tolarjih do dneva uvedbe evra.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.529.650 navadnih delnic, kar pomeni 88,49% na skupščini oddanih glasov oz. 49,43% od vseh delnic družbe.

  Na sprejeti sklep je bila napovedana izpodbojna tožba.

 9. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2006
  Predlagani sklep: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2006 revizijsko družbo Deloitte&Touche revizija, d. o. o., Dunajska 9, Ljubljana.

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.848.250 navadnih delnic, kar pomeni 100,00% na skupščini oddanih glasov oz. 77,49% od vseh delnic družbe.

 10. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)
  Predlagani sklep: Letno poročilo Luke Koper, d. d. se od 1. 1. 2006 pripravlja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.068.923 navadnih delnic, kar pomeni 100,00% na skupščini oddanih glasov oz. 56,99% od vseh delnic družbe.


 11. 11. Določitev višine sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta
  Predlagani sklep: Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 35 % povprečne mesečne plače delniške družbe, vendar največ v višini 80.000 SIT bruto, članom nadzornega sveta pa sejnina v višini 25 % povprečne mesečne plače delniške družbe, vendar največ v višini 57.140 SIT bruto.
  Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta. V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
  Sejnina se lahko poveča skladno s 5. in 6. točko sklepa Vlade RS št. 113-05/2001-7 z dne 11. oktober 2001.
  Zneski izračunanih sejnin po tem sklepu predstavljajo bruto zneske sejnin in se izplačujejo po opravljeni seji (redni, izredni ali korespondenčni) .

  Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
  Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.917.105 navadnih delnic, kar pomeni 96,35% na skupščini oddanih glasov oz. 54,86% od vseh delnic družbe.

  Na sprejeti sklep je bila napovedana izpodbojna tožba.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe so bile napovedane pri točki 4.2. in 4.3 ter pri točkah 8 in 11.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 23. 8. 2006