Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-984/10

POTEZA SKUPINA, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POTEZA SKUPINA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe je na podlagi preučitve Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki ga je pripravila uprava družbe in ga nadzornemu svetu predložila dne 06.08.2010 ter na podlagi podatkov o finančnem poslovanju in položaju družbe POTEZA SKUPINA d.d. na dan 30.06.2010, na podlagi 35. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) podal mnenje, da je družba insolventna v smislu določil ZFPPIPP in da so v Poročilu predlagani ukrepi finančnega prestrukturiranja potrebni in ustrezni za to, da bi se odpravili vzroki za insolventnost in bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna. Nadzorni svet družbe je podal soglasje k predlogu uprave, da vloži predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad družbo.

 
To obvestilo bo od dneva objave dalje objavljeno tudi na spletnih straneh www.poteza.si.
POTEZA SKUPINA d.d.
Uprava družbe
Datum: 11.08.2010