Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-609/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Notranja informacija

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Višje sodišče v Kopru je s sodbo z dne 9.5.2013, ki smo jo prejeli dne 10.6.2013 v gospodarskem sporu tožeče stranke družbe Žito Prehrambena industrija d.d. proti toženi stranki družbi Mlinotest d.d. zaradi izpodbijanja sklepov skupščine, zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, katere izrek se glasi:

 

  1. Izpodbijani sklep 20. seje skupščine tožene stranke, družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., z dne 16.6.2011, pod točko 2.a dnevnega reda, ki se glasi: »Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 939.917,00 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička« se spremeni tako, da se od bilančnega dobička, ki znaša 939.917,00 EUR, znesek v višini 398.794,36  EUR v roku 8 dni od pravnomočnosti te sodbe razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po zasedanju skupščine, pri čemer dividenda znaša 0,16 EUR bruto na delnico, preostali del bilančnega dobička v znesku 541.122,64 EUR, pa se uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.
  2. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v roku 15 dni povrniti vse njene pravdne stroške v višini 10.449,60 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dneva po izteku roka za prostovoljno izpolnitev dalje do plačila.

Objava bo od 12. 06. 2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 11.06.2013