Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-29/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Na dan 30. 11. 2014 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 115.311 oziroma 0,352 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 32.678.137.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 12. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.12.2014