Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-455/15

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil 111. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba MODRA LINIJA HOLDING d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na 43. Redni seji dne 25.05.2015 na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in revizijske komisije obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano  letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2014 v vsebini kot ga je sestavila uprava družbe.

Revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2014 je bilo objavljeno na SEO-netu (številka dokumenta ar-67/15) in spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  dne 28.04.2015.

 

V nadaljevanju je nadzorni svet sprejel še naslednje pomembnejše sklepe:

 

  • Seznanil se je s poročilom revizijske komisije v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah,
  • Obravnaval in sprejel je poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi revidiranega letnega poročila in revidiranega letnega konsolidiranega poročila o poslovanju družbe za leto 2014,
  • V skladu s predlogom revizijske komisije je oblikoval predlog skupščini za imenovanje revizorja za poslovno leto 2015,
  • Obravnaval in sprejel je dnevni red in predloge sklepov za 13. Skupščino družbe,
  • Seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar- april in njenih odvisnih družb,
  • Obravnaval in sprejel predlog za oddelitev s prevzemom dela družbe Primorski skladi, d.d., Koper k družbi MODRA LINIJA HOLDING, d.d. Koper,
  • Sprejel poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane oddelitve s prevzemom dela družbe Primorski skladi, d.d., Koper k družbi MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper.

 

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 27.05.2015