Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-50/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 6.3. točke Statuta družbe Mlinotest Živilska industrija d.d, uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo v sredo, 18. 05. 2016 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si.


Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.


Objava sklica skupščine delničarjev bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 15.04.2016
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine