Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TA-20/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja naslednje 

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE

glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o. (v nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 2.8.2016 v časniku Delo. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil poslovodstvu ciljne družbe posredovan 2.8.2016.  

 

  • Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu.

Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. ter informacij, ki jih je prevzemnik posredoval, ocenjuje, da izvedba prevzemne ponudbe ne nasprotuje interesom ciljne družbe. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe, zato uprava po izvedeni prevzemni ponudbi ne pričakuje sprememb na teh področjih. Glede na izraženo stališče prevzemnika o ohranitvi delovnih mest in dejavnosti ciljne družbe v Ajdovščini, uprava ocenjuje, da izvedba prevzemne ponudbe za ciljno družbo ne bo imela negativnih posledic. 

 

  • Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni.

Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.

 

  • Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjavo, da takega dogovora ni.

Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovne pravice iz delnic, katerih imetnik je že prevzemnik. 

 

  • Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti.

Predsednik uprave g. David Nabergoj kot imetnik 2.556 delnic ciljne družbe z oznako MAJG izjavlja, da prevzemne ponudbe ne namerava sprejeti. Člana uprave g. Matija Majcenovič in g. Danilo Kobal nista imetnika delnic ciljne družbe z oznako MAJG. 

 

  • Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Zadnje revidirano letno poročilo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. se nanaša na leto 2015 in  je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe www.mlinotest.si. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2015 znašala 9,33 EUR.

 

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom delavcev.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 10.08.2016