Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-1/17

Paloma d.d.

Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 72/2016 in 80/2016) družba Paloma, higienski papirji, d.d., s sedežem v Sladkem Vrhu in poslovnim naslovom Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (v nadaljevanju: Paloma d.d.) objavlja naslednjo informacijo o prejemu obvestila o spremembi pomembnega deleža:

Paloma d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako PSTG dne 29.12.2016 prejela obvestilo, da je družba ECO-INVESTMENT,a.s., s sedežem na naslovu namesti Republiky 1037/3, Nove Mesto, 110 00 Praha 1, Češka republika, pridobila 4.545.456 delnic družbe Paloma d.d. z oznako PSTG in tako pridobila 57,238% delež vseh delnic družbe Paloma d.d.

To sporočilo bo od dne 4. 1. 2017 dalje najmanj za obdobje 5-ih let objavljeno na spletni strani Palome d.d. (web.paloma.si).

Sladki Vrh, dne 3. 1. 2017

Paloma d.d.

Tadej Gosak, predsednik uprave

Subhi Brož, član uprave             ´

Vladimír Kováč, član uprave

Uprava družbe
Datum: 04.01.2017