Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-11/17

Paloma d.d.

Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 72/2016 in 80/2016) družba Paloma, higienski papirji, d.d., s sedežem v Sladkem Vrhu in poslovnim naslovom Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (v nadaljevanju: Paloma d.d.) objavlja naslednjo informacijo o prejemu obvestila o spremembi pomembnega deleža:

Paloma d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako PSTG dne 27. 2. 2017 prejela obvestilo Slovenskega državnega holdinga, d.d., da je le-ta sprejel prevzemno ponudbo prevzemnikov ECO-INVESTMENT, a.s., in ECO INVEST SVK, a.s., na podlagi česar bo prodal vse delnice družbe Paloma d.d., v njegovem imetništvu, in sicer 2.410.007 delnic, zaradi česar Slovenski državni holding, d.d. ne bo več imetnik delnic Paloma, d.d.

To sporočilo bo od dne 2. 3. 2017 dalje najmanj za obdobje 5-ih let objavljeno na spletni strani Palome d.d. (web.paloma.si).

 

Sladki Vrh, dne 2. 3. 2017

 

Paloma d.d.

Tadej Gosak, predsednik uprave

Subhi Brož, član uprave

Vladimír Kováč, član uprave

Uprava družbe
Datum: 02.03.2017