Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-149/17

Paloma d.d.

Sprejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o ugotovitvi izida prevzemne ponudbe

Družba Paloma d.d. je dne 2. 3. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev številka 40201-5/2017-21 z dne 1. 3. 2017, s katero je agencija ugotovila, da je bila prevzemna ponudba prevzemnikov ECO-INVESTMENT, a.s. in ECO-INVEST SVK, a.s. za 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake PSTG, zmanjšano za 4.545.456 delnic oznake PSTG, katere imata prevzemnika že v lasti, torej skupno za 3.395.834 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda glasovalno pravico oznake PSTG cilje družbe PALOMA, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, ki je trajala od 27. 1. 2017 do 27. 2. 2017, uspešna.

Družba bo odločbo o izidu prevzemne ponudbe bo objavila v treh delovnih dneh v častniku Delo.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (http://paloma.si/si/o-druzbi/upravljanje-druzbe/javne-objave) od 2. 3.2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Sladki Vrh, dne 2. 3. 2017

Paloma d.d.

Tadej Gosak, predsednik uprave

Subhi Brož, član uprave

Vladimír Kováč, član uprave

Uprava družbe
Datum: 02.03.2017