Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-707/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o za delničarje - 29. skupščina družbe MLINOTEST d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 29. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 30.06.2017 ob 13.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.


Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ - od točke 1 do točke 4 je bilo 2.708.701 delnic in glasov.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal  78,70 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

 

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: Vipa Holding d.d. - v likvidaciji 48,10 odstotkov (1.655.354 delnic), Mlino d.o.o. 23,25 odstotkov (800.210 delnic), Občina Ajdovščina 6,21 odstotkov (213.698 delnic), Miha Likar 0,03 odstotkov (1.103 delnic), Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. - fiduciarni račun 0,01 odstotkov (436 delnic), Blaž Praček 0,01 odstotkov (200 delnic), VZMD 0,00 odstotkov (24 delnic), Verbič Kristjan 0,00 odstotkov (11 delnic), Društvo MDS 0,00 odstotkov (1 delnica), mali delničarji po pooblaščencu Gregu Tekavcu iz Društva MDS 1,09 odstotkov (37.664 delnic).

 

Sprejeti sklepi:

 

1.            Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.


Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalovič. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

Sklep je bil sprejet v navedeni vsebini, kot nasprotni predlog, ki ga je na sami skupščini predlagal delničar Blaž Praček; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.708.701 glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.708.701. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.708.701, kar predstavlja 78,56 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

   

2.            Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,  sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
 

Sprejeti sklep pod točko 2.a:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2016 znaša 3.832.062,20 EUR in se uporabi:

- v višini 963.695,32 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju v delniški knjigi pri KDD na dan 27.7.2017. Izplačilo dividende, ki znaša 0,28 EUR bruto na delnico, se opravi dne 28.7.2017;

- v preostali višini 2.868.366,88 EUR ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet v navedeni vsebini, kot nasprotni predlog, ki ga je na sami skupščini predlagal delničar Vipa Holding d.d. - v likvidaciji; za sprejetje sklepa je glasovalo 2.707.127 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.574 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.708.701. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.708.701, kar predstavlja 78,56 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

Sprejeti sklep pod točko 2.b:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.707.056 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.645 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.708.701. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.708.701, kar predstavlja 78,56 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

Sprejeti sklep pod točko 2.c:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.707.056 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.645 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.708.701. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.708.701, kar predstavlja 78,56 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

3.            Imenovanje revizorja za leto 2017.

 

Sprejeti sklep pod točko 3.:

Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje družba DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.708.630 oddanih glasov, proti je glasovalo 71 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.708.701. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.708.701, kar predstavlja 78,56 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

4.            Ponovna potrditev vsebine sklepa o delitvi dobička iz leta 2016.
 

Sprejeti sklep pod točko 4:

V zvezi s sporom, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici pod opr. št. I Pg 141/2016 glede izpodbijanja sklepa skupščine družbe o delitvi bilančnega dobička z dne 18.5.2016 v delu, ki se nanaša na sprostitev zneska 654.547,63 EUR iz drugih rezerv družbe v bilančni dobiček in uporabo tega zneska za izplačilo dividend delničarjem, se skupščina seznani z dejstvom, da sta sprostitev dela drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček, kot izhaja iz navedenega sklepa skupščine, odobrila oziroma potrdila tako nadzorni svet kot uprava družbe ter da nihče izmed delničarjev nikakršnega dela prejete dividende ni vrnil, zato se ponovno odobri uporaba dela bilančnega dobička, ki je bil v višini 654.547,63 EUR v letu 2016 uporabljen za izplačilo dividend delničarjem.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 2.707.127 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.574 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 2.708.701. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 2.708.701, kar predstavlja 78,56 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe so bile napovedane k sprejetim sklepom pod točkama 2.a in 4.
 


Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

 

Uprava družbe
Datum: 30.06.2017