Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-16/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 6. 2017 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 559.096 oziroma 1,705 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 32.234.352.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 7. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.07.2017