Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-91/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 15. 9. 2017 do vključno 21. 9. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 13.193 lastnih delnic v skupni vrednosti 731.555 EUR, in sicer:

- 15. 9.       4.666 delnic po povprečni tehtani ceni 55,50 EUR,
- 18. 9.       3.399 delnic po povprečni tehtani ceni 55,35 EUR,
- 19. 9.       1.901 delnic po povprečni tehtani ceni 55,25 EUR,
- 20. 9.       2.005 delnic po povprečni tehtani ceni 55,60 EUR in
- 21. 9.       1.222 delnic po povprečni tehtani ceni 55,60 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 618.697 kar je predstavljalo 1,887 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 631.890 kar predstavlja 1,927 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.09.2017