Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-54/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017) in določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlinotest d.d. je danes prejela obvestilo družbe MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, s katerim jo le-ta obvešča, da je dne 14.12.2017 od Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina kupila 213.698 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d., tako da je družba MLINO d.o.o. sedaj imetnik 1.512.422 delnic z oznako MAJG. Delež neposrednih glasovalnih pravic družbe MLINO d.o.o. v družbi MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, znaša po pridobitvi 43,94%.

Odvisna družba Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina (v kateri ima družba MLINO d.o.o. 79,80% delež), je imetnica 1.156.840 delnic z oznako MAJG, kar predstavlja 33,61% delež glasovalnih pravic.

Skupni delež glasovalnih pravic družb MLINO d.o.o. in Vipa Holding d.d. – v likvidaciji v družbi MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, po pridobitvi tako znaša 77,55%.

 

Družba Mlinotest d.d. je danes prejela tudi obvestilo Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, s katerim jo le-ta obvešča, da je dne 14.12.2017 prodala 213.698 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, tako da sedaj ni več imetnica delnic z oznako MAJG.

 

To obvestilo bo od 18.12.2017 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 18.12.2017