Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-677/18

DUTB, d. d.

Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 8. 8. 2018 v vlogi skupščine DUTB, sprejela revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2017, ter podelila razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2017.

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da prenesena bilančna izguba ob koncu leta 2017 znaša 24.674.703 evrov, čisti dobiček poslovnega leta 2017 pa znaša 66.985.804 evrov. Prenesena bilančna izguba iz preteklih let v višini 24.674.703 evrov se pokrije v breme čistega dobička poslovnega leta 2017. Preostanek čistega dobička poslovnega leta v višini 42.311.101 evrov ostane nerazporejen.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

                                                                                                                                                                        Poslovodstvo DUTB

 

Datum: 10.08.2018