Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-32/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 10. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 840.776 oziroma 2,564 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 31.952.672.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 11. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.11.2018