Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1014/18

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Skupina Mercator načrtuje predvsem pomembno razdolžitev in s tem zagotavljanje nadaljnjega razvoja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d. , Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Skupina Mercator za leto 2019 načrtuje predvsem nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja, pri čemer ostaja ključno tudi razdolževanje Skupine. Gospodarski načrt za leto 2019, ki ga je včeraj potrdil tudi Nadzorni svet  Mercatorja, upošteva ključna poslovna dejstva glede poslovanja Skupine. Za leto 2019 Skupina Mercator načrtuje za 2,1 mrld EUR prihodkov in 91 mio EUR EBITDA. Ključna značilnost poslovanja v letu 2019 pa bo predvsem rast vseh stroškov na vseh trgih: gre za stroške energije, materiala in storitev, predvsem pa tudi rast stroškov dela, tudi zaradi zakonskih sprememb. Ocene dviga stroškov kažejo, da bi se lahko vsi stroški povišali kar za 3,2 %, zato bo izrazito pomembno, da se striktno nadziranje vseh vrst stroškov nadaljuje tudi v letu 2019.  

Skupina Mercator si je v strateškem načrtu do leta 2021 kot enega ključnih strateških ciljev zastavila predvsem razdolževanje. Če je razmerje med neto dolgom in normalizirano EBITDA v obdobju od maja 2016 do aprila 2017, ko je nastopila nova uprava, še bilo 15,1-kratno, Skupina za konec leta 2019 načrtuje, da bo to razmerje le še 4,8-kratno. Doseganje tega cilja, ki bo imel izrazito pozitivne posledice na poslovno uspešnost in predvsem na nadaljnji razvoj Skupine, bodo omogočali predvsem projekti monetizacije, s katerimi bo Skupina nadaljevala tudi v letu 2019. Skupina Mercator ima še vedno v lasti za skoraj 1,3 mlrd EUR nepremičnin, ne glede na že izvedene projekte monetizacije. Mercator bo tudi v letu 2019 aktivno nadaljeval s projektom izgradnje novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. 

Pomembno zviševanje vseh vrst stroškov bo imelo vpliv na kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki bo po načrtih na ravni Skupine v letu 2019 znašal okoli 91 mio EUR in bo torej podoben kot v letu 2017. Skupina Mercator v letu 2019 načrtuje prihodke v višini 2,1 mlrd EUR. Navkljub zaostrenim pogojem poslovanja, velike rasti novih prodajnih površin konkurence na vseh trgih, na katerih posluje, bo Mercator z vrsto ukrepov v letu 2019 uspel povečati prihodke stalnih enot v maloprodaji (aktivne enote v letu 2018 in 2019) za 2 odstotni točki, v neosnovnih dejavnostih (veleprodaja in tehnika) pa za dodatne 4 odstotne točke.

V letu 2019 Skupina Mercator načrtuje za okoli 35 mio EUR  investicij, pri čemer bo skoraj 78 % vseh investicijskih sredstev namenjenih za investicije v Sloveniji. Skupina Mercator načrtuje, da bo v letu 2019 odprla okoli 12.000 m2 novih prodajnih površin. Mercator bo torej tudi prihodnje leto nadaljeval s prenovo trgovin, novim konceptom prodajne ponudbe, ki še večji poudarek daje oddelkom s svežo hrano, kar bo še naprej Mercatorjeva temeljna usmeritev do potrošnikov in njegova konkurenčna prednost. Mercator bo tako še naprej sledil poslanstvu biti najboljši lokalni trgovec na vsakem trgu, kjer posluje.

 

Obvestilo bo od 20.12.2018 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 20.12.2018