Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-327/19

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 54. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 16. 5. 2019, so člani nadzornega sveta:

  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018,
  • se seznanili s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2019,
  • sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2018,
  • potrdili višino nagrade, ki se za uspešno delo v letu 2018 izplača upravi družbe,
  • se seznanili z izjavo predsednice uprave ga. Alenke Žnidaršič Kranjc o njenem predčasnem zaključku mandata in preoblikovanju uprave Skupina Prva iz dvo v enočlansko. Nadzorni svet za predsednika uprave imenuje g. Boštjana Škufco Zaverška, dosedanjega člana uprave, za 4 letni mandat, s pričetkom veljave 1.6.2019.
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu od 16. 5. 2019 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 16.05.2019
Pripeti dokumenti:  Tiskovno sporočilo