Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-424/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Sklepi 26. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja notarski zapisnik 26. redne skupščine delničarjev in obvešča javnost, da je dne, 5. 6. 2019, preko javnega obveščanja SEOnet, objavila obvestilo o sprejetih sklepih na skupščini z navedenim nasprotnim predlogom k zaporedni točki 5: »Pooblaščena revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Ljubljana, se imenuje za revizorja družbe za leto 2019.«. Kot je razvidno iz notarskega zapisnika je bil k predlogu sklepa pod zaporedno točko 5 podan in sprejet nasprotni predlog, ki se glasi: »Pooblaščena revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Ljubljana, se imenuje za revizorja družbe.«. 

Obvestilo bo od 6. 6. 2019 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 06.06.2019