Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-467/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu sodbe Višjega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana javnost obvešča, da je 26. 6. 2019 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 1548/2018, izdano 29. 5. 2019, v sporu tožeče stranke Staša Marija Kastelic – Moja Lekarna – v stečaju, zoper toženo stranko SALUS, Ljubljana, d.d., zaradi povratne cesije in plačila 508.533,88 EUR in 76.264,37 EUR, vse s pripadki.

Višje sodišče v Ljubljani je s predmetno sodbo zavrnilo pritožbo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II P 2713/2013, z dne 19.12.2017, s katero ji je Okrožno sodišče v Ljubljani naložilo plačilo (vračilo) zneska v višini 508.533,88 EUR skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi ter povratno cesijo odstopljenih terjatev v zavarovanje, vse v korist tožnice Staše Marije Kastelic – Moja Lekarna – v stečaju.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. bo v postavljenem roku poravnala vse naložene obveznosti s predmetno pravnomočno sodbo. Prav tako bo družba preučila možnosti o vložitvi izrednih pravnih sredstev.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 26. 6. 2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 26.06.2019