Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-21/19

MENINA d.d.

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019) družba MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: Menina d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba Menina d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako MENG, prejela Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev od DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2 1538 Ljubljana, Slovenija (»DZS«).

Iz obrazca DZS izhaja, da je družba DZS svoj delež v Menini d.d. prodala v okviru prevzemne ponudbe za delnice Menine d.d. DZS na dan 26. 8. 2019 (datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža) nima več delnic MENG, zaradi česar se je DZS zmanjšal delež glasovalnih pravic pod prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v Menini d.d., to je pod prag 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Menina d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1. 

Uprava
Datum: 10.09.2019