Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-71/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 10. 2019 do vključno 11. 10. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 166 lastnih delnic v skupni vrednosti 30.046,00 EUR in sicer:

- dne 7. 10. 2019, 166 delnic po povprečni ceni 181,00 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 9.583, kar je predstavljalo 1.1860 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 9.749, kar predstavlja 1.2066 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 14.10.2019