Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-3/20

MINERVO D.D.

OBJAVA INFORMACIJ O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019, v nadaljevanju: sklep) družba MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana, Letališka cesta 27A, 1000 Ljubljana, matična št. 5098653000 (v nadaljevanju: Minervo d.d. ali družba) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba Minervo d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako PVMG (ISIN: SI0031102286), dne 09.03.2020 prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki  sta jih družbi posredovala: Vojko Reven in družba POMIN POOBLAŠČENKA d.d.

Iz obvestila delničarja POMIN d.d. izhaja, da je ta dne 03.03.2020 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) pridobil 31.646 delnic PVMG, kar predstavlja dodatnih 6,44% delnic družbe Minervo d.d., zaradi česar se je delničarju POMIN d.d.  posledično povečal prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., nad prag 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1 in je posledično POMIN d.d. imetnik 51,27% delnic družbe Minervo d.d.

Iz obvestila delničarja POMIN d.d. izhaja, da je ta dne 06.03.2020 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) odsvojil 31.646 delnic PVMG, kar predstavlja 6,44% delnic družbe Minervo d.d., zaradi česar se je delničarju POMIN d.d. zmanjšal pomembni delež glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., delež ostaja nad pragom 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1 in je posledično POMIN d.d. imetnik 44,83% delnic družbe Minervo d.d.

Iz obvestila delničarja Vojka Revna izhaja, da je ta dne 06.03.2020 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) pridobil  14.313 delnic PVMG, kar predstavlja dodatnih 2,89% delnic družbe Minervo d.d., zaradi česar se je delničarju Reven Vojku  posledično povečal prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., nad prag 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Minervo d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1 in je posledično Vojko Reven imetnik 12,65% delnic družbe Minervo d.d. 

DIREKTOR DRUŽBE: VOJKO REVEN
Datum: 10.03.2020