Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-14/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 4. 2020 do vključno 20. 4. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 15.454 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.148.597 EUR, in sicer:

- 16. 4. 2020    4.019   delnic po povprečni tehtani ceni 73,10 EUR,
- 17. 4. 2020    5.856   delnic po povprečni tehtani ceni 74,11 EUR in
- 20. 4. 2020    5.579   delnic po povprečni tehtani ceni 75,43 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.298.472 kar je predstavljalo 3,960 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.313.926 kar predstavlja 4,007 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 4 . 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.04.2020