Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-259/20

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Sklic 30. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.

Na podlagi 9.2. točke statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 23.4.2020 uprava sklicuje

 

30. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,

ki bo v sredo, 27. 5. 2020 ob 13. uri

v dvorani Galea Batana, Grand Hotel Portorož, Obala 33, Portorož

 

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazci prijave in pooblastila za skupščino so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani holdinške družbe www.istrabenz.si. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).  

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 24.04.2020