Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-50/20

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

SKUPINA PRVA, d.d. objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja. Letno poročilo je pripravila uprava družbe na svoji seji z dne 14.05.2020 pa ga je sprejel nadzorni svet družbe.

Letno poročilo za leto 2019 bo od 15.05.2020 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 15.05.2020