Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-316/20

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.:

sklicuje

23. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA D.D.


ki bo 15. junija 2020 ob 11.00 uri v prostorih družbe SKUPINA PRVA, d.d., na Fajfarjevi ulici 33, 1000 Ljubljana. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani AJPES.

Na poslovnem naslovu družbe Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe http://www.prvagroup.eu/ dostopni:

• sklic skupščine,

• gradivo za skupščino,

• obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,

• letno poročilo družbe za leto 2019 in poročilo nadzornega sveta,

• izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 15.05.2020