Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-339/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Poslovanje skupine Intereuropa v prvem četrtletju leta 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 21. maj 2020. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2020. Skupina Intereuropa je v prvem četrtletju leta 2020 ustvarila 38,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3 odstotke pod lanskoletnimi vrednostmi.

 

Skupina Intereuropa je ustvarila 3,0 milijonov EUR denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), kar je za 3 odstotke manj v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 1,1 milijona EUR, kar je za 12 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2019. Skupina Intereuropa je prvo četrtletje letošnjega leta zaključila z 0,5 milijona EUR čistega dobička.  

 

Vpliv na poslovanje skupine Intereuropa se od sredine marca odraža v padcu prihodkov od prodaje na vseh področjih poslovanja. Upad prihodkov od prodaje se pričakuje tudi v prihodnjih mesecih. Prav tako so se zaradi epidemije nekoliko poslabšale plačilne navade nekaterih kupcev. Skupina Intereuropa je ves čas epidemije kljub izrednim razmeram prek svoje mreže dvanajstih odvisnih družb v devetih državah opravljala celovite logistične storitve za proizvodna, trgovska in druga podjetja. Na ta način tako v Sloveniji kot v drugih državah JV Evrope tudi v oteženih razmerah zagotavlja logistično podporo v celotni oskrbovalni verigi.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 21.05.2020