Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-485/20

SID banka, d. d., Ljubljana

Objava sklepov, sprejetih na 32. redni skupščini delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava SID banke objavlja sklepe 32. redne skupščine delničarjev SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana z dne 2. 7. 2020.

 

  1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2019 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2019.
  2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 17.061.948,97 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2019 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve, v višini 15.219.116,78 EUR in iz zadržanega dobička iz naslova prodaje lastniških instrumentov, vrednotenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v višini 1.842.832,19 EUR. Bilančni dobiček za leto 2019, v višini 17.061.948,97 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
  3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.
  4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.
  5. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.
  6. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, politiko prejemkov članov uprave in pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave.
  7. Članom nadzornega sveta se prejemki, ki jih prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v komisijah nadzornega sveta), za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, v katerem je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana znižajo za 30%.
Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 03.07.2020