Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-531/20

KD d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje 28. skupščino delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 27.8.2020, ob 10.00 uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.


Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik z dne 24.7.2020. Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije  in gradiva za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu Odnosi z vlagatelji/Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2019, poročilom upravnega odbora ter Poročilom o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 24.7.2020 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav dostopno 5 let.

KD d.d.
Datum: 24.07.2020