Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-537/20

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo o prejemu nasprotnega predloga delničarja

Na podlagi določil Ljubljanske borze in zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Melamin d.d. Kočevje objavlja naslednje obvestilo:

Uprava družbe obvešča delničarje, da je dne 24.7.2020 prejela nasprotni predlog delničarja NLB Skladi d.o.o.,Tivolska cesta 48, Ljubljana, k predlogu sklepa 2.3. pod 2. točko dnevnega reda: "Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega
sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje in sicer ob seznanitvi z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2019", 28.skupščine družbe, ki je sklicana dne 27.8.2020 ob 12. uri na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 9 v Kočevju.

Nasprotni predlog je priložen v priponki k temu obvestilu.

Nasprotni predlog je objavljen in sporočen pod enakimi pogoji in na način kot sklic in gradivo za skupščino družbe (296. člen ZGD-1).

Obvestilo bo od 28.7.2020 dalje objavljeno tudi na spletnem portalu AJPES ter za obdobje najmanj pet let tudi na spletni strani družbe www.melamin.si  

Datum: 28.07.2020