Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-260/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic trga SI ENTER: SKD2

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze in Pravili SI ENTER določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednje izdaje obveznic:

 

KD 2. IZDAJA (SKD2)

Datum zapadlosti: 1. 9. 2020

Prvi trgovalni dan brez kupona*: 28. 8. 2020

 

*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 31.07.2020